Gegevensbescherming

We zijn erg blij dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van de Maurer Consolidation UG. Het is in principe mogelijk om de website van Maurer Consolidation UG te gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbescherming regelgeving van toepassing op Maurer Consolidation UG. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft Maurer Consolidation UG tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Niettemin kunnen op internet gebaseerde gegevensoverdrachten over het algemeen beveiligingslacunes hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, persoonsgegevens aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Maurer Consolidation UG is gebaseerd op de voorwaarden die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de vaststelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, lichten we graag vooraf de gebruikte termen toe.

In deze privacyverklaring gebruiken wij onder meer de volgende termen:

 • a) persoonsgegevens

  Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd indien direct of indirect, met name door toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan een of meer bijzondere kenmerken, de uitdrukking van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

 • b) betrokkene

  Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de gegevensbeheerder.

 • c) Verwerking

  Verwerking is elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde procedures of een dergelijke reeks processen in verband met persoonlijke gegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door verzending, distributie of enige andere vorm van beschikbaarstelling, matching of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

 • d) Beperking van verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e) profilering

  Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens, die erin bestaat deze persoonlijke gegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijk Analyse of voorspelling van de voorkeuren van die natuurlijke persoon , interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing.

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is het zodanig verwerken van persoonsgegevens dat de persoonsgegevens niet meer aan een bepaalde betrokkene kunnen worden toegekend zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie apart wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat dat de persoonsgegevens niet zijn toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • g) Verwerkingsverantwoordelijke of gegevensbeheerder

  De verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Als het doel en de middelen van deze verwerking worden bepaald door het Unierecht of het recht van de lidstaten, kan de verantwoordelijke persoon of de specifieke criteria voor zijn naamgeving worden bepaald door het Unierecht of het recht van de lidstaten.

 • h) verwerkers

  Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verantwoordelijke.

 • i) Ontvanger

  Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifiek onderzoeksmandaat krachtens het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

 • j) derde partij

  Derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of instantie anders dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 • k) Toestemming

  Toestemming is elke wilsuiting die vrijwillig door de betrokkene is gegeven op een geïnformeerde manier en ondubbelzinnig voor het specifieke geval in de vorm van een verklaring of andere duidelijke bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens is .

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met een gegevensbeschermingskarakter is:

Maurer Consolidatie UG

Dreckenacher Weg 12

56295 Lonnig

Duitsland

Telefoon: 02625/9597157

E-mail: info@dailynex.de

Website: www.dailynex.de

3. Cookies

De internetpagina’s van de Maurer Consolidation RUG maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

Talloze websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Via de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kan de Maurer Consolidation UG de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten bieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Zoals eerder vermeld, stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de webshop. De online winkel gebruikt een cookie om de artikelen te onthouden die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Maurer Consolidation UG verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) browsertypes en -versies die worden gebruikt, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang heeft tot onze website (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites, die via een toegangssysteem op onze website worden benaderd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetserviceprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt om bedreigingen af te wenden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de Maurer Consolidatie RUG geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie op lange termijn te waarborgen. van onze website en (4) om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor rechtshandhaving in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door Maurer Consolidation UG statistisch geëvalueerd en met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal niveau van bescherming te garanderen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokken persoon worden verstrekt.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens worden doorgegeven aan de verantwoordelijke voor de verwerking, resulteert uit het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verwerkingsverantwoordelijke en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De verwerkingsverantwoordelijke kan de gegevens laten doorgeven aan één of meerdere verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend gebruikt voor intern gebruik dat toe te rekenen is aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Door registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking, worden ook het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen met de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en eventueel gepleegde misdrijven te kunnen onderzoeken. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de verantwoordelijke voor de verwerking te beschermen. Deze gegevens worden in beginsel niet aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat tot doorgifte of de doorgifte voor strafrechtelijke vervolging dient.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige verstrekking van persoonlijke gegevens, stelt de gegevensbeheerder in staat om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, vanwege de aard van de zaak, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig te laten verwijderen uit de database van de verwerkingsverantwoordelijke.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal elke betrokkene op verzoek te allen tijde informatie verstrekken over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of verwijdert de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens op verzoek of kennisgeving van de betrokkene, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarverplichtingen bestaan die anders bepalen. Alle medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke staan in dit kader als contactpersoon ter beschikking van de betrokkene.

6. Contactmogelijkheid via de website

Vanwege wettelijke voorschriften bevat de website van Maurer Consolidation UG informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de gegevensbeheerder worden verzonden, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of het contact opnemen met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

7. Routine verwijderen en blokkeren van persoonlijke gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of als dit wordt vereist door de Europese richtlijn- en regelgevingsgever of een andere wetgever in wet- of regelgeving die de persoon verwerkingsverantwoordelijke, werd verstrekt.

Als het doel van de opslag niet meer van toepassing is of als een door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of verwijderd.

8. Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en verordeningsgever, om bevestiging van de verwerkingsverantwoordelijke te vragen of persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • b) Recht op informatie

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en verordeningsgever, om op elk moment gratis informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie van de verantwoordelijke voor de verwerking. Verder heeft de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om die duur te bepalen
  • het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking
  • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22 (1) en (4) AVG en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

  Bovendien heeft de betrokkene recht op informatie of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te ontvangen over de passende waarborgen in verband met de verzending.

  Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op informatie, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • c) Recht op rectificatie

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever verleende recht om de onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, te eisen. Bovendien heeft de betrokkene het recht, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen – ook door middel van een aanvullende verklaring.

  Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op rectificatie, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • d) Recht op gegevenswissing (recht om te worden vergeten)

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen, om te eisen dat de verantwoordelijke persoon de hem betreffende persoonsgegevens onmiddellijk verwijdert als een van de volgende redenen van toepassing is en als de verwerking niet nodig is :

  • De persoonsgegevens zijn voor dergelijke doeleinden verzameld of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.
  • De betrokkene herroept zijn toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in overeenstemming met artikel 6 par. 1 letter a DS-GVO of artikel 9 para. 2 letter a DS-GVO en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
  • In overeenstemming met artikel 21 par. 1 DS-GVO bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar op grond van artikel 21 par. 2 DS-GVO bezwaar tegen de verwerking.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid. 1 DS-GVO.

  Indien een van bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene de bij Maurer Consolidation UG opgeslagen persoonsgegevens wil laten wissen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Maurer Consolidatie UG zorgt ervoor dat het verzoek tot verwijdering onverwijld wordt ingewilligd.

  Als de persoonlijke gegevens openbaar zijn gemaakt door Maurer Consolidation UG en ons bedrijf verantwoordelijk is in overeenstemming met artikel 17, par. 1 DS-GVO, Maurer Consolidation UG zal passende maatregelen nemen, ook van technische aard, om andere verantwoordelijken voor de gegevensverwerking die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, te informeren, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten ervoor te zorgen dat de betrokkene verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens van deze andere gegevensbeheerders, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. Een medewerker van de Maurer Consolidatie RUG zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en verordeningsgever, om te eisen dat de verantwoordelijke de verwerking beperkt als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist voor een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
  • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene wijst het wissen van de persoonsgegevens af en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van art. Artikel 21 lid. 1 DS-GVO en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke opwegen tegen die van de betrokkene.

  Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de bij Maurer Consolidation UG opgeslagen persoonsgegevens wil aanvragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van de Maurer Consolidatie RUG regelt de beperking van de verwerking.

 • f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en verordeningsgever, om de hem betreffende persoonsgegevens, die de betrokkene heeft verstrekt aan een verantwoordelijke, op een gestructureerde, gemeenschappelijke en machinale wijze te ontvangen. leesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen zonder gehinderd te worden door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming in overeenstemming met artikel 6 par. 1 letter a DS-GVO of artikel 9 para. 2 letter a DS-GVO of op een contract volgens artikel 6 para. 1 letter b DS-GVO en de verwerking vindt plaats met behulp van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of in de uitoefening van openbaar gezag die is overgedragen aan de verantwoordelijke.

  Bovendien, bij de uitoefening van hun recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20 para. 1 DS-GVO, hebt u het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere verantwoordelijke te laten verzenden, voor zover dit technisch mogelijk is en op voorwaarde dat dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

  Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Maurer Consolidation UG.

 • g) Recht van bezwaar

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat wordt verleend door de Europese richtlijn- en verordeningsgever, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie, te allen tijde tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, op basis van artikel 6 para . 1 letters e of f DS-GVO om bezwaar in te dienen. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  Maurer Consolidation UG zal de persoonsgegevens in geval van bezwaar niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

  Als Maurer Consolidation UG persoonsgegevens verwerkt om direct reclame te kunnen maken, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als de betrokkene Maurer Consolidation UG bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal Maurer Consolidation UG de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht, om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, die wordt uitgevoerd bij Maurer Consolidation UG voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met Art 89 Par. 1 DS-GVO bezwaar te maken, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen.

  Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van Maurer Consolidation UG of een andere medewerker. In verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij is het de betrokkene ook vrij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, om zijn of haar recht van bezwaar uit te oefenen met geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

 • h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – gebaseerd besluit dat rechtsgevolgen voor hem heeft of hem in een vergelijkbare manier, als het besluit (1) niet nodig is voor het aangaan of de uitvoering van een contract tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan op basis van de wetgeving van de Unie of de lidstaat waartoe de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is en dergelijke wetgeving passende maatregelen vereist om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen of (3) wordt uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Als de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) deze is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal de Maurer Consolidation UG passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden te vrijwaren en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke voor de verwerking, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en om de beslissing aan te vechten.

  Als de betrokkene rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen wil doen gelden, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • i) Recht om toestemming in te trekken onder de wetgeving inzake gegevensbescherming

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever verleende recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

  Als de betrokkene gebruik wil maken van zijn recht om de toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

9. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de inzet en het gebruik van Facebook

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die wordt geëxploiteerd op internet, een online gemeenschap die gebruikers gewoonlijk in staat stelt met elkaar te communiceren en in virtuele ruimte te interageren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of het stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk onder meer in staat om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Indien een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de persoon de desbetreffende Facebook-component automatisch wordt geactiveerd, zorgt ervoor dat een weergave van de overeenkomstige Facebook-component van Facebook wordt gedownload. Een compleet overzicht van alle Facebook-plug-ins vindt u op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Als onderdeel van dit technische proces wordt Facebook geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elk bezoek aan onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en toegewezen aan het respectieve Facebook-account van de betrokken persoon door Facebook. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen klikt, bijvoorbeeld de “Vind ik leuk”-knop, of als de betrokkene een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze op persoonlijke gegevens.

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Facebook met het bezoeken van onze website; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie op deze manier naar Facebook wordt verzonden, kan hij de overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Facebook-account voordat hij onze website bezoekt.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat kan worden geraadpleegd op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Ook wordt uitgelegd welke instelmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende applicaties beschikbaar die het mogelijk maken om gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke applicaties kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

10. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verwerkingsverantwoordelijke heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website van waaruit een betrokkene op een website is gekomen (de zogenaamde referrer), welke subpagina’s van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame.

De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de toevoeging “_gat._anonymizeIp” voor de webanalyse via Google Analytics. Door deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd als onze internetpagina’s worden geopend vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte .

Het doel van de Google Analytics-component is om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder meer om het gebruik van onze website te evalueren, om online rapporten voor ons samen te stellen die de activiteiten op onze website weergeven en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de respectievelijke Google Analytics-component om gegevens naar Google te verzenden voor online analyse. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en klikken te achterhalen en om vervolgens provisieoverzichten mogelijk te maken.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals toegangstijd, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Elke keer dat u onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatst cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google. Hiervoor moet de betrokkene een browser-add-on downloaden en installeren via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser-add-on vertelt Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites naar Google Analytics mogen worden verzonden. De installatie van de browser-add-on wordt door Google als tegenstrijdig beoordeeld. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser-add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon die aan zijn invloedssfeer kan worden toegeschreven, bestaat de mogelijkheid om de browser-add-on opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Meer informatie en de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt nader toegelicht onder deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

11. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de inzet en het gebruik van Instagram

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van de Instagram-dienst geïntegreerd. Instagram is een dienst die kwalificeert als een audiovisueel platform en waarmee gebruikers foto’s en video’s kunnen delen en dergelijke gegevens op andere sociale netwerken kunnen verspreiden.

De exploitant van de Instagram-diensten is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een Instagram-component (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de respectieve Instagram-component zorgt ervoor dat een weergave van de overeenkomstige component van Instagram wordt gedownload. Als onderdeel van dit technische proces wordt Instagram geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Instagram is ingelogd, herkent Instagram elke keer dat de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van zijn/haar verblijf op onze website welke specifieke subpagina de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Instagram-component en door Instagram toegewezen aan het respectieve Instagram-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen klikt, worden de aldus verzonden gegevens en informatie toegewezen aan het persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en door Instagram opgeslagen en verwerkt.

Instagram ontvangt via de Instagram-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd met onze website is ingelogd op Instagram; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Instagram-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Instagram wordt verzonden, kan hij de overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Instagram-account voordat hij onze website bezoekt.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Instagram zijn te vinden op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

12. Wettelijke basis voor verwerking

Artikel 6 Ik heb aangestoken. een DS-GVO dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarbij we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of tegenprestatie, kan de verwerking is gebaseerd op artikel 6 I lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond raakt in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 I lit. d DS-GVO.
Uiteindelijk zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrond als de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de persoon betrokken niet prevaleren. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke (overweging 47 zin 2 DS-GVO).

13. Gerechtvaardigde belangen bij verwerking nagestreefd door de verantwoordelijke of een derde partij

Is de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 I lit. f DS-GVO is ons legitieme belang bij het uitvoeren van onze activiteiten in het belang van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

14. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de overeenkomstige gegevens routinematig verwijderd, voor zover ze niet langer nodig zijn om het contract uit te voeren of een contract te starten.

15. Wettelijke of contractuele vereisten voor het verstrekken van de persoonsgegevens; Noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-voorziening

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner).
Soms kan het voor het sluiten van een contract nodig zijn dat een betrokken persoon ons persoonlijke gegevens verstrekt, die we vervolgens moeten verwerken. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hen sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten.
Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, dient de betrokkene contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker maakt van geval tot geval aan de betrokkene duidelijk of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zouden zijn als de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

16. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de generator van gegevensbeschermingsverklaringen van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als externe functionaris voor gegevensbescherming voor München , in samenwerking met de gegevensbeschermingsadvocaat Christian Solmecke .